MR/OR

v.l.n.r. Annelie van de Mheen, Marjolein Oskam, Vincent Dejonghe, Marina Post, Hilda Ritsema en Inge Koelewijn

MR


De Medezeggenschapsraad is verplicht aan onze scholen verbonden ten einde overleg van bestuur, personeel en ouders te bevorderen. De raad denkt mee en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die de school betreffen en is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag (schoolbestuur) voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
Verder wordt de MR in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten van het bestuur en behoeft het bestuur de instemming van de MR in bepaalde voorgenomen besluiten.
Er bestaat een MR-reglement, waarin alles nauwkeurig wordt omschreven. Dit ligt voor ieder ter inzage in de school. We hanteren het model van de Besturenraad.
De raad bestaat uit ouders van leerlingen en personeelsleden van de school. MR-ouders dienen bereid te zijn hun taak te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school. Men wordt in principe gekozen voor 3 jaar en mag zich daarna nog een keer herkiesbaar stellen.
Mocht u als ouder vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u zich tot één van de leden wenden.

Ook bestaat er een GMR (=Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), die uit een aantal MR-leden bestaat van al onze 5 scholen (per school 2). Hierin worden specifiek die (beleids)zaken besproken die alle scholen aangaan.

Wilt u de MR bereiken? Dat kan via dit e-mailadres: MR@pcbdevlucht.nl

OR


Ouders zijn belangrijk op school. Een goede relatie tussen ouders en school is zinvol voor de ontwikkeling van uw kind. Er is een grote groep enthousiaste ouders actief op De Vlucht. Door hun inzet kunnen er het hele jaar door veel activiteiten met de kinderen worden ondernomen. Hoe meer ouders helpen op school, des te meer leuke dingen er georganiseerd kunnen worden. De Vlucht nodigt ouders dan ook van harte uit om actief deel te nemen aan de schoolcarrière van hun kind.
 De ouderraad (OR) van De Vlucht bestaat dit schooljaar uit zeven enthousiaste ouders, die voor een periode van drie jaar worden gekozen tijdens de jaarvergadering. De OR ondersteunt de teamleden van onze school door te coördineren, organiseren en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een fijne sfeer op school.
Wanneer u vragen heeft, neem gerust contact op met één van de leden van de OR; dit kan persoonlijk, schriftelijk (postbakje in de teamkamer) of via de mail naar school (de directie zorgt er dan voor dat deze in het postbakje komt).