Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7

Agenda

17 september gym
18 september luizencontrole
19 september
20 september gym
21 september vrij i.v.m. studiedag

 

24 september gym
25 september
26 september toets staal thema strips
27 september gym
28 september

Bladen woordenschat ‘Staal’:
groep-7-strips-1
groep-7-familie-2
groep-7-licht-3
groep-7-flits-4
groep-7-nederland-5
groep-7-helden-6
groep-7-buitenissig-7
groep-7-geluk-8

Wereldzaken
samenvatting WZ thema 1 Europa
begrippenlijst thema 1 Europa
samenvatting WZ thema 2 zuid-europa
Begrippenlijst thema 2 Zuid-Europa
samenvatting WZ thema 3 west-europa
Begrippenlijst thema 3 West-Europa
samenvatting WZ thema 4 noord-europa
Begrippenlijst thema 4 Noord-Europa
samenvatting WZ thema 5 oost-europa
Begrippenlijst thema 5 Oost-Europa

Topografie
topografie oefenblad thema 1 Europa leeg
topografie oefenblad thema 1 Europa antwoorden
topografie oefenblad thema 2 zuid-Europa leeg
topografie oefenblad thema 2 zuid-Europa antwoorden
topografie oefenblad thema 3 west-Europa leeg
topografie oefenblad thema 3 west-Europa antwoorden
topografie oefenblad thema 4 noord-Europa leeg
topografie oefenblad thema 4 noord-Europa antwoorden
topografie oefenblad thema 5 oost-Europa leeg
topografie oefenblad thema 5 oost-Europa antwoorden

Tijdzaken
samenvatting TZ thema 1 jagers en boeren
begrippenlijst thema jagers en boeren
samenvatting TZ thema 2 grieken en Romeinen
begrippenlijst grieken en romeinen
samenvatting TZ thema 3 monniken en ridders
begrippenlijst monniken en ridders
samenvatting TZ thema 4 steden en staten
begrippenlijst steden en staten
samenvatting TZ thema 5 ontdekkers en hervormers
begrippenlijst ontdekkers en hervormers

Natuurzaken

samenvatting thema 1 de natuur
begrippenlijst thema 1 de natuur
samenvatting thema 2 het lichaam
begrippenlijst thema 2 het lichaam
samenvatting thema 3 eten
begrippenlijst thema 3 eten
samenvatting thema 4 hemel en aarde
begrippenlijst thema 4 hemel en aarde
samenvatting thema 5 bescherming
begrippenlijst thema 5 bescherming